MENU
Aula_close Layer 1

Forældre for trivsel

Kommissorium for Forældre For Trivsel
Skolebestyrelsen nedsætter et trivselsråd, Forældre For Trivsel med 1 repræsentant fra hver klasse.

Forældre For Trivsels opgave er at arrangere og medvirke ved aktiviteter, der forebygger mobning og fremmer trivslen på skolen.Medlemmer til 

Forældre For Trivsel vælges på det første klasseforældremøde i efteråret og kan være en del af klasseforældrerådet. Man vælges for et år ad gangen.

Skolebestyrelsen indkalder Forældre For Trivsel til et årsmøde primo oktober, hvor man beslutter hvilke trivselsfremmende aktiviteter, der skal igangsættes.

Der nedsættes relevante arbejdsgrupper med en repræsentant fra skolebestyrelsen i hver gruppe.

Arbejdsgruppen aftaler selv mødeaktivitet i forhold til den konkrete opgave fra årsmødet. I mødeaktiviteten indtænkes planlægning, gennemførelse og evaluering.

Skolebestyrelsen er ansvarlig for en samlet evaluering af Forældre For Trivsels aktiviteter.

Godkendt af skolebestyrelsen d. 24. august 2017

Grupper pr. 1. oktober 2018:
- Markedsdag
- Støtteforening
- Fysiske rammer & trafik
- Skilsmissebørn
- Trivselsgruppen
- Ordblinde